Covid 19: Vejledning til ledsagere

Her finder du en vejledning for forebyggelse og håndtering af COVID-19 i dit arbejde som ledsager. Vejledningen bliver revideret i takt med, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer evt. ændrer sig.

Introduktion

Denne vejledning er henvendt til dig, som er ansat som ledsager til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med denne vejledning er at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19 i forbindelse med ledsagelse af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i Københavns Kommune.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og ud fra den tilgængelige viden på nuværende tidspunkt.

Vejledningen kan blive revideret i takt med, at der tilkommer ny viden om COVID-19. Ligeledes vil anbefalingerne blive opdateret, hvis der er grundlag for det på baggrund af epidemiens udvikling.

I vejledningen er der beskrevet forholdsregler og anbefalinger i forhold til ledsagelse af borgere efter paragraf 97 i serviceloven for fortsat at forbygge smittespredning af COVID-19.

Forudsætningen for, at sygdommen kan undgås, i videst muligt omfang, er særlige skærpede hygiejnetiltag, krav om afstand samt, at man ikke går på arbejde, hvis man har forkølelsessymptomer. 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside om COVID-19 www.sst.dk/corona kan du læse mere og finde supplerende materiale.

Om COVID-19

SARS-CoV-2 spredes gennem dråbe- og kontaktsmitte. Det vil sige dels fra små dråber fra luftvejene, der spredes via host og nys, dels ved at spyt og snot, der indeholder virus, afsættes i omgivelserne og berøres af andre, der derved kan føre virus til egen næse, mund eller øjne. Dråber fra luftvejene bliver ikke hængende længe i luften, men falder til jorden indenfor 1-2 meter. Der kan ikke ske smitte gennem huden.

Det antages, at personer, der hoster og nyser, smitter mere, da smittedråber dermed spredes, end personer med få eller ingen symptomer, som formentlig primært smitter ved kontaktsmitte efter berøring af eget ansigt (næse og/eller mund).

Man ved endnu ikke, hvor længe SARS-CoV-2 kan overleve på overflader, men for praktiske formål regnes med en overlevelse på 48 timer, som dog kan være længere afhængig af hvor meget virus, der er på det pågældende område.

Der ses forskelligartede sygdomsforløb med COVID-19. De fleste personer, som bliver smittet med SARS-CoV-2, også personer i øget risiko, vil få et mildt forbigående forløb med lette luftvejssymptomer, som går over af sig selv uden behandling fra sundhedsvæsenet.

Særligt yngre personer kan være smittet med SARS-CoV-2 uden at udvikle symptomer. For de, der udvikler symptomer, begynder forløbet omkring 5-7 dage efter smitte og indledes med lette symptomer fra svælget og øvre luftveje med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Nogle kan opleve et mere alvorlige sygdomsforløb, hvor de på 4.-7.dagen efter de første symptomer fra de øvre luftveje får vejrtrækningsbesvær, forværring af hoste og feber, og hvor de kan få behov for behandling på sygehus. Langt de fleste vil blive udskrevet efter få dages indlæggelse, mens få vil have behov for yderligere intensiv behandling og måske også respiratorbehandling. Det er således vigtigt at huske på, at langt de fleste bliver raske igen, også personer med sygdomme eller tilstande, der menes at medføre en øget risiko for et alvorligt forløb (Sundhedsstyrelsen, 2020).

​Generelle anbefalinger: 

Generelle råd til reduktion af smitterisiko

Det gælder for COVID-19, ligesom for andre smitsomme sygdomme, der er udbredt i samfundet, fx forkølelse og influenza, at det ikke er muligt helt at fjerne risikoen for smitte. Risikoen kan dog reduceres betydeligt ved, at befolkningen følger Sundhedsstyrelsens generelle råd. Herved skabes et miljø, hvor også personer med øget risiko kan deltage, når de tager nedenstående særlige forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen har samlet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, hvis sigte både er at forebygge generel smittespredning i samfundet og dermed fastholde kontrol over epidemien, samt at forebygge den konkret smitte fra person til person.

Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd er:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Personer i øget risiko: 

Risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

For langt de fleste mennesker er der kun en lille risiko for alvorlig sygdom med COVID19, og især børn og unge påvirkes mindre og har et mildt sygdomsforløb. Omvendt kan selv i øvrigt raske personer også få alvorlige sygdomsforløb med COVID-19. Generelt får ca. 80% milde symptomer, ca. 15% bliver alvorligt syge og må indlægges, mens ca. 5% får behov for indlæggelse på intensivafdeling. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerer, at mellem 0,3 og 1 % af de smittede vil dø af COVID-19. Det svarer til 1 ud af 100-300 personer, der smittes med COVID-19.

Personer i øget risiko

Får man COVID-19 er det veldokumenteret, at der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis man i forvejen har visse sygdomme.

Nogle af de borgere, som er bevilget ledsagelse, kan være personer i øget risiko. Nedenfor er overordnet anført hvilke personer, der har eller kan have en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Personer, hvor det er veldokumenteret, at der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:

 • Personer med høj alder
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt

Personer med følgende sygdomme eller tilstande:

 • Svær hjertekarsygdom, fx svært hjertesvigt, alvorlig arvelig eller medfødt hjertesygdom, nylig blodprop i hjertet mv
 • Svær lungesygdom, fx svær astma eller KOL, alvorlige lungesygdomme eller voksne med kronisk respirationsinsufficiens tilknyttet respirationscenter (dog ikke patienter med velbehandlet søvnapnø) mv
 • Lungekræft, udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype, strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes samt pneumonitis som bivirkning til immunterapi
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion (eGFR < 15, plasma albumin < 20)
 • Kronisk leversygdom med komplikationer
 • Dårligt reguleret diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetes-type – især opmærksomhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom
 • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand, fx svære mavetarmlidelser, korttarmssyndrom
 • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene, fx ALS, myasteni, svære myositter og bindevævslidelser, senfølger til apopleksi mv
 • Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne, og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og komorbiditet

Anbefalinger til brug af mundbind/visir: 

Hvis du skal ledsage en borger, skal der sikres mulighed for 1 meters afstand (dette gælder, hvis hverken borger eller du som ledsager er i øget risiko). Du skal ydermere undgå længerevarende ansigt-til-ansigt-kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige kortevarende ansigt-til-ansigt kontakter til borger.

Hvis du som ledsager, ikke er i øget risiko og hvis borger ikke er i øget risiko og der kan sikres, at der kan afholdes 1 meters afstand under hele ledsagelsen, er det ikke nødvendigt at anvende mundbind.

Hvis du som ledsager eller borger er i risikogruppe, skal der sikres 2 meters afstand under hele ledsagelsen. Det er en næsten umulig opgave, da der ofte vil være tæt fysisk kontakt i ledsagelsen af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Derfor anbefales det, at der anvendes mundbind i de situationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters afstand (2 meter, hvis ledsager eller borger er i risikogruppe).

Hvornår skal mundbind skiftes?

Mundbind mister deres beskyttende effekt, hvis de bliver fugtige eller forurenes og skal derfor udskiftes. Som udgangspunkt kan et engangsmundbind anvendes i ca. 4 timer.

I forbindelse med på- og aftagning sikres det at man kun rører mundbindet ved elastikkerne ved ørerne, og der udføres efterfølgende håndhygiejne. Øvrige smitteforebyggende tiltag såsom korrekt håndhygiejne, hosteetikette, rengøring og afstand skal fortsat anvendes, uanset brug af værnemidler.

Visir som alternativ til maske/mundbind

Mundbind er at foretrække til beskyttelse af andre, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften. Men der kan være situationer eller forhold, der gør, at en maske og mundbind ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Der skal her sikres opmærksomhed på, at visiret ikke slutter tæt om ansigtet, og derfor ikke har samme filtrationsevne og sikkerhed for beskyttende effekt ved kildekontrol som en maske. Et heldækkende ansigtsvisir kan beskytte bæreren mod dråber, stænk og sprøjt i ansigtet.

Mundbind i det offentlige rum

I Danmark anvendes mundbind mange offentlige steder og i en rækker forskellige situationer, bl.a. i den kollektive trafik, på serveringssteder, i detailhandlen, i lokaler, der udøves kultur- og idrætsaktiviteter m.v.

Se oversigt fra Sundhedsstyrelsen, hvor det er et lovkrav at anvende mundbind eller visir.  

Husk, at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.

Tilrettelæggelse af ledsagelse

Arbejdet skal tilrettelægges således at smitte med COVID 19 forebygges ved at tage en række forholdsregler. Her opsummeres de generelle råd til forebyggelse af smitte: 

 • Håndhygiejne: Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse af kontaktsmitte. Det gælder både for borger og ledsager
   
 • Ved ledsageropgavens start:
  • Generelt skal fysisk kontakt, tæt kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås
  • Aktiviteten skal helst forgå udendørs
  • Borger skal så vidt muligt være klar til ledsagelse til den aftalte tid, så ledsager ikke behøver at komme indenfor i borgers hjem
  • Hvis muligt, skal ledsager og borger mødes udenfor borgers hjem
    
 • Afstand mellem hinanden
  • Forsøg vidt muligt at holde god afstand til borger. 
  • 1 meters afstand, hvis hverken borger eller ledsager er i øget risiko
  • 2 meters afstand, hvis ledsager eller borger er i øget risiko
  • Der anvendes mundbind i det offentlige rum, hvor det er påkrævet 
  • Det anbefales ikke at søge mod aktiviteter, hvor der er mange andre mennesker
 • Mad: 
  • Der må ikke deles mad med hinanden
  • Man skal sidde med god afstand, hvis man spiser mad på samme tid
    
 • Ved ledsageropgavens afslutning 
  • Hvis det er muligt, afsluttes ledsagelsen uden for borgers hjem
  • I siger farvel på afstand
  • Undgå at give hånd
  • Husk at spritte hænder når opgaven er afsluttet

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19
 • Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”
 • Hvis en borger har symptomer på smitte med COVID-19 (hoste, feber, hovedpine, ondt i halsen etc.) kan borger ikke komme på ledsagelse. Der er kommet bedre muligheder for at få testet borgere med milde symptomer for at undgå smittespredning. Borger skal kontakte egen læge eller 1813, som evt. kan visitere til test. 

Medarbejdere opfordres til ugentlig testning

For at forebygge et stigende smittetryk opfordrer Region Sjælland fortsat en rækker medarbejdergrupper til at blive testet for COVID-19 på ugentlig basis, hvis jobfunktionen indbefatter et fysisk fremmøde.

Når du skal testes for coronavirus, kan du blive testet på et fast eller mobilt teststed. Hvis du er nær kontakt eller har symptomer, skal du vælge en PCR-test, hvis ikke, kan du frit vælge mellem en PCR-test eller en hurtigtest.

Du kan altid følge med på dette link til teststeder, som ikke kræver lægeerklæring: https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx

Udlevering af værnemidler

Ledsagere kan afhente håndsprit og mundbind i Borgercenter Handicap efter aftale med Udførerområdets administration på telefonnr. 33 17 62 20

Sundhedsstyrelsens generelle råd til alle

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring -  både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre om at vise hensyn

Yderligere information

 • Du kan altid finde den nyeste information på https://www.sst.dk/corona
 • Hold dig opdateret på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/corona-kk  
 • Du kan ringe døgnet rundt på den fælles myndighedshotline på tlf. 70 20 02 33
 • Hvis du har brug for svar på personalemæssige spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder David Edvard Toft på tlf. 24 63 78 27

Det kan du få hjælp til

Feedback